2018-06-22 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
93,32 (-0,10%)
Аялал жуулчлал
75,4 (-1,69%)
Банк, санхүү
93,31 (0,11%)
Барилга
145,66 (0,54%)
Дэд бүтэц
124,33 ( - )
Тээвэр
82,02 (3,82%)
Уул уурхай
189,95 (0,79%)
Үйлчилгээ
132,5 (-0,41%)
Хөдөө аж ахуй
140,72 (-0,03%)
Хөнгөн үйлдвэрлэл
214,79 (-1,43%)
Худалдаа
234,03 (0,05%)
Хүнсний үйлдвэрлэл
44,48 (-1,57%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
34 265 456 136 741 924 236

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
HRD 1851 241 14,97%
ETR 82,5 7,8 10,44%
UID 500 26,89 5,68%
BDL 8000 175 2,24%
SHV 2134 34 1,62%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
HBO 57 -8 -12,31%
ADL 2200 -300 -12,00%
HRM 145 -15 -9,38%
MNH 3553 -293 -7,62%
MMX 2821 -178 -5,94%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
ERD 67 219
MBW 59 071
APU 56 851
LEN 51 356
SUU 14 897

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
ERD 45 061 082
APU 32 897 132
MBW 24 439 918
GOV 6 701 220
BNG 6 330 500
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
AND

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
AND

Мэдээ

Ярилцлага


Мэдээллийн хамтрагч