2019-10-21 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
91,11 ( - )
Аялал жуулчлал
60,58 ( - )
Банк, санхүү
168,35 (-0,97%)
Барилга
95,68 ( - )
Дэд бүтэц
140,31 ( - )
Тээвэр
98,78 ( - )
Уул уурхай
126,01 (0,10%)
Үйлчилгээ
126,83 (0,20%)
Хөдөө аж ахуй
696,77 (-2,36%)
Хөнгөн үйлдвэрлэл
229,08 (-0,57%)
Худалдаа
216,66 ( - )
Хүнсний үйлдвэрлэл
44,09 (-2,22%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
0 0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
AND

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
AND

Мэдээ

Ярилцлага


Мэдээллийн хамтрагч