Нэр томьёоны тайлбар

Компанийн нийт хувьцааны 5 ба түүнээс дээш хэмжээний хувьцааны арилжааг хэлнэ.
Зээлийг баталгаажуулахын тулд зээлдэгчээс тавьсан эд зүйл. Зээлдэгч үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд зээлдүүлэгчээс хууль ёсны авлагаа барагдуулахаар заасан эд хөрөнгө
Номиналь эзэмшигчийн нэр дээр өөрийн өмчлөл дэх үнэт цаасыг бүртгүүлсэн, тухайн үнэт цааснаас үүсэх үр шимийг хүртэх эрхтэй жинхэнэ өмчлөгчийг хэлнэ.
Эдийн засгийн таагүй орчноос шалтгаалан үйл ажиллагааны зардлаа нөхөж чадахгүйд хүрэх эрсдэлийг хэлнэ
Тодорхой хэмжээний мөнгө зээлсэн болохыг гэрчилсэн үнэт цаас юм. Бонд нь тогтоосон хугацаа, хүү, нэрлэсэн үнэ зэрэг бусад нөхцлүүдтэй байдаг.
Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах өдөр