Нэр томьёоны тайлбар

Нэг этгээдээс тодорхой мөнгөн дүнг тодорхой хугацаанд анхны шаардлагаар нөгөө этгээдэд эсвэл төлбөр гүйцэтгэгчийн тодорхойлсон гуравдагч этгээдэд бичгээр өгсөн даалгавар.