Нэр томьёоны тайлбар

Хувьцаа эзэмшигчийн захиалгын дагуу ҮЦК-ийн дилерээс зарахаар санал болгож байгаа үнэ
Компанийн дүрэмд тусгагдсан энгийн болон давуу эрхийн хувьцааг зарласан хувьцаа гэнэ.