Нэр томьёоны тайлбар

Компанийн урьд гаргасан энгийн хувьцааны 25%-иас дээш хэмжээний энгийн хувьцаа, энгийн хувьцаа худалдан авах эрхийн бичиг, эсвэл энгийн хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас гаргах, мөн хэлцэл хийхийн өмнөх сүүлийн балансын активын нийт үнийн дүнгийн 25%-иас дээш зах зээлийн үнэтэй эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийг худалдах, худалдан авах, захиран зарцуулах болон барьцаалахтай холбогдсон хэлцэлүүдийг Их хэмжээний хэлбэлд тооцдог.