Нэр томьёоны тайлбар

Компаниас өөрийн зах зээлийн үнэлэмжээ хадгалах, эх үүсвэр татахын тулд төслийн хөрөнгө оруулалтаар зайлшгүй олох шаардлагатай өгөөж
Төлбөрийг харилцан суутгаж эцсийн үлдэгдлийг гаргахын тулд төлбөрийн даалгаврыг дамжуулах, тооцоо нийлэх, зарим тохиолдолд тооцоо хийхээс өмнө төлбөрийн даалгаврыг баталгаажуулах үйл явц.
Компанийн зорилго, холбогдох хуулиар олгосон эрх, үүрэг, хувьцаа эзэмшигч болон удирдлагын эрх үүргийг заасан албан ёсны баримт бичиг
Компанийн удирдлага, хяналтын систем бөгөөд компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч гол этгээдийн эрх үүрэг, шийдвэр гаргалтын зарчим, зорилт тавих, түүндээ хүрэх болон хянах арга замыг тодорхолдог