Нэр томьёоны тайлбар

Хоёр болон түүнээс дээс компанийн үйл ажиллагаа зогсоож, түүнийг эрх, үүрэг, хариуцлагыг шинээр бий болсон компанид шилжүүлэхийг компани нийлүүлэх гэнэ
Компанийн гаргасан нийт хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг дангаараа, эсвэл холбогдох этгээдийн хамт эзэмшиж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.
Компан ногдол ашгийг бэлэн мөнгөөр, хувьцаагаар эсвэл бараа эд хөрөнгөөр олгож болно.
Компани өөрийн бизнесийн үйл ажиллагааны дүнд олсон цэвэр ашгаасаа хувьцаа эзэмшигчиддээ хуваарилж буй мөнгө юм.
Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлд хадгалагчаар бүртгэгдсэн, тухайн үнэт цаасны өмчлөгч бус зохицуулалттай этгээдийг хэлнэ
Компанийн үйл ажиллагааг зогсоож, түүний эрх, үүрэг, хариуцлагыг өөр компанидшилжүүлэхийг компани нэгтгэх гэнэ.