Нэр томьёоны тайлбар

Хувьцаа нь олон нийтэд биржээр дамжуулан арилжаалагддаг компанийг хэлнэ.
Тодорхой тооны энгийн болон давуу эрхийн хувьцааг тогтоосон үнэ, тогтоосон хугацаанд худалдах, худалдан авахыг баталгаажуулсан үнэт цаас юм.
Компанийн нийт энгийн хувьцааны 50%-иас дээш хувийг өөр нэг компани эзэмшдэг бол уг компанийн охин компани гэдэг.