Нэр томьёоны тайлбар

Богино хугацааны /нэг жил/ дотор бэлэн мөнгөнд хөрвөдөг богино хугацаат хөрөнгүүд
Бонд гаргагчаас бондын хугацаа дуусахаас өмнө тогтоосон үнээр буцаан худалдаж авах нөхцөлтэй гаргасан бонд юм.
Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүн, гүйцэтгэх захирал, санхүүгийн албаны дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, ерөнхий мэргэжилтэнүүд, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга зэрэг компанийн албан ёсны шийдвэр гаргахад болон гэрээ хэлбэл байгуулахад шууд, шууд бусаар оролцдог этгээдийг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцдог.