Код
ACE
ALTN
APS
ARD
BDSC
BLMB
BSK
BULG
BUMB
BZIN
DELG
DRBR
FCX
GATR
GAUL
GDEV
GLMT
MERG
MNET
MSDQ
MSEC
NOVL
NSEC
STIN
TABO
TCHB
TDB
TNGR
UNDR
ZRGD
Арилжааны шимтгэл
Хувьцаа
2,0 %
3,0 %
2,0 %
2,0 %
3,0 %
2,0 %
2,0 %
3,0 %
3,0 %
3,0 %
3,0 %
2,0 %
3,0 %
3,0 %
2,5 %
3,0 %
2,0 %
3,0 %
3,0 %
3,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
3,0 %
3,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
Бонд
2,0 %
3,0 %
2,0 %
2,0 %
3,0 %
2,0 %
2,0 %
3,0 %
3,0 %
3,0 %
3,0 %
2,0 %
3,0 %
3,0 %
2,5 %
3,0 %
2,0 %
3,0 %
3,0 %
3,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
3,0 %
3,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
Зуучлал
Дотоод арилжаа
Гадаад арилжаа
Арилжаанд оролцох боломж
Онлайн
Биечилсэн захиалга
Клиринг банк
Хас банк
Хас банк
Хас банк
ХХБанк
Голомт банк
Хас банк
Хас банк
Хас банк
Голомт
Голомт
Хас банк
Хас банк
Голомт
Голомт
Голомт банк
ХХБанк
Голомт банк
Хас банк
ХХБанк
Голомт
Хаан банк
Хас банк
ХХБанк
ХХБанк
Хас банк
Хас банк
ХХБанк
Хас банк
Хаан банк, Хас банк
Хас банк
Арилжааны гүйцэтгэл
Хувьцаа
0.03%
0.98%
0.88%
6.42%
43.75%
1.07%
0.08%
1.40%
1.04%
0.16%
13.07%
0.95%
0.03%
0.16%
1.12%
0.02%
0.94%
0.49%
0.09%
1.02%
2.07%
0
0.40%
7.73%
0.78%
2.09%
0.44%
0.31%
0.28%
2.37%
Багц
0
0
0
0
33.85%
0
0.29%
0
1.85%
0
14.63%
1.04%
0
0
0
-
0.79%
0
0.70%
0
0
0
0
0
0
0
0.86%
0
-
-
ЗГ Бонд - анхдагч
0
0
0
1.50%
20.07%
3.74%
0%
-
0
9.66%
0
0
0
0.13%
0.04%
-
19.41%
0
0
-
0.03%
6.99%
0
0.24%
-
0
-
38.19%
-
-
ЗГ Бонд - хоёрдогч
0
0
0
1.50%
20.07%
3.74%
0%
-
0
9.66%
0
0
0
0.13%
0.04%
-
19.41%
0
0
-
0.03%
6.99%
0
0.24%
-
0
-
38.19%
-
-
Холбоо барих / Холбогдох мэдээллийг дэлгэрэнгүй хэсгээс харна уу /
Веб хуудас
Facebook хуудас
Twitter
Утас
Хаяг