Мэдээ

ТОП-20 индексийн хувьд -0.39%-иар буурснаар зах зээл хаагдаж, харин MSE-A индекс +0.06%-иар, MSE-B индекс +2.30%-иар өсчээ.
ТОП-20 индекс бага зэргийн өсөлт үзүүлсэн бол MSE-A индекс -0.32%-иар, MSE-B индекс мөн -2.81%-иар уналаа.
www.marketinfo.mn - #199
Зах зээлийн гол ТОП-20 индекс -0.88%-иар буурч хаагдсан бол бусад MSE-A индекс -0.79%-иар, MSE-B индекс мөн -1.09%-иар унасан байна.
Арилжааны дүнд ТОП-20 индекс +0.57%-ийн өсөлт үзүүлснээр 37,000 нэгжээс дээш давсан бол MSE-A индекс +0.02%-иар өслөө. Харин MSE-B индекс -0.24%-иар буурч 12,090.89 нэгжид хаагдсан байна.