Мэдээ

ТОП-20 индексийн хувьд +0.24%-ийн өсөлт үзүүлснээр 41,911.05 нэгжид хаагдав.
Өмнөх өдөр +1.36%-ийн өсөлт үзүүлээд байсан ТОП-20 индекс өнөөдөр +0.44%-иар өсч 41,812.21 нэгжид хаагдсан байна.
Сүүлийн хэдэн өдөр унаад байсан ТОП-20 индекс +1.36%-ийн өсөлтөөр арилжааг хаасан бол MSE-A индекс +0.79%-иар, MSE-B индекс +0.09%-иар өслөө.
Даваа гарагт ТОП-20 индекс -0.85%-ийн өсөлт үзүүлснээр 41,068.06 нэгжид хаагдсан бол MSE-A индекс -0.54%-иар, MSE-B индекс -0.74%-иар мөн буурч хаагдсан байна.
Өнөөдөр ТОП-20 индекс +0.06%-ийн, I ангилалын MSE-A индекс +0.54%-ийн өсөлт үзүүлж, MSE-B индекс -0.74%-иар буурлаа.