Мэдээ

ТОП-20 индекс -0.49%-иар буурч хаагдсан бол МSE-В индекс -0.13%-иар унадаа. Харин II зэрэглэлийн МSE-А индекс +0.08%-ийн бага зэргийн өсөлттэй хаагдсан байна.
Өнөөдрийн арилжааг ТОП-20 индекс +0.18%-ийн өсөлтөөр, МSE-В индекс +0.06%-ийн, МSE-А индекс +0.81%-ийн өсөлт үзүүлэн хаагдлаа.
www.marketinfo.mn - #154
МХБ-ийн хувьцааны III зэрэглэлд багтдаг Хот девелопмент [MSE:SDT] компани хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа гаргахаар төлөвлөж байна.
Өнөөдөр ТОП-20 индекс +0.60%-иар өсч 37,799.49 нэгжид, МSE-В индекс +0.52%-иар өсч 15,683.25 нэгж хүрлээ. Харин МSE-А индекс -0.95%-иар буурч 12,341.61 нэгжид хаагдсан байна.