Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 45579,07 41073,1 10,97%
МSE A индекс 12912,53 12116,46 6,57%
МSE B индекс 12297,03 12037,28 2,16%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР 6 415,00 4 531,00 41,58%
АВТО ИМПЕКС 4 800,00 3 600,00 33,33%
МОНГОЛ НЭХМЭЛ 2 300,00 1 810,00 27,07%
ТҮМЭН ШУВУУТ 372,12 304,20 22,33%
ГОВЬ 335,32 275,19 21,85%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТҮШИГ УУЛ 775,00 900,00 -13,89%
МЕРЕКС 20,50 23,80 -13,87%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 1 609 195 810,00
АПУ 425 865 051,00
ТҮМЭН ШУВУУТ 269 146 754,05
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР 225 636 670,00
МАНДАЛ ДААТГАЛ 162 880 406,10

Тоо ширхэгээр

Ширхэг
МАНДАЛ ДААТГАЛ 1 668 956,00
ДАРХАН НЭХИЙ 1 147 057,00
МОНОС ХҮНС 1 016 739,00
БОДЬ ДААТГАЛ 795 147,00
ТҮМЭН ШУВУУТ 789 030,00

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 1 948 478 566,11 1 264 408 452,11 54,10%
II самбар 1 406 317 317,00 1 131 007 973,21 24,34%
III самбар 13 636 121,71 105 181 550,66 -87,04%
Багцын арилжаа 0,00 0,00 NaN%