Мэдээ

Зах зээлийн гол индекс болох ТОП-20 индекс +1.33%-ийн өсөлт үзүүлсэн бол MSE-A индекс +0.94%-иар өсч, MSE-B индекс -0.79%-ийн буурчээ.
Пүрэв гарагт ТОП-20 индекс +0.55%-ийн өсөлтөөр хаасан бол MSE-A индекс +0.19%-иар, MSE-B индекс +0.40%-ийн өсөлт үзүүлэв.
Хувьцааны I ангилалын MSE-A индекс +0.44%-ийн, II ангилалын MSE-B индекс +0.97%-ийн өсөлтөөр арилжааг хаасан бол ТОП-20 индекс +0.26%-иар өсчээ.
Арилжаа хаагдахад ТОП-20 индекc +0.30%-иар өсөлт үзүүлсэн бол I ангилалын MSE-A индекс +0.15%-иар, II ангилалын MSE-B индекс +1.32%-иар мөн өслөө.
Даваа гарагийн арилжаа хаагдахад ТОП-20 индекc -0.61%-иар унасан бол I ангилалын MSE-A индекс -0.27%-иар, MSE-B индекс -1.30%-иар унасан байна.