Мэдээ

Зах зээлийн гол ТОП-20 индекc +0.34%-иар, I ангилалын MSE-A индекс +0.17%-иар өсчээ.
www.marketinfo.mn - #204
ТОП-20 индекc +1.32%-ийн өсөлт үзүүлж, I ангилалын MSE-A индекс -0.29%-иар, MSE-B индекс -0.84%-иар тус тус буурлаа.
ТОП-20 индекc -0.55%-иар буурснаар сүүлийн 5 өдөр дараалан буурсан байна. Харин I ангилалын MSE-A индекс -0.40%-иар, MSE-B индекс -0.11%-иар мөн буурав.
ТОП-20 индекc -0.43%-иар, MSE-A индекс -0.28%-иар буурсан бол MSE-B индекс +0.40%-иар өсөв.