ЭРДЭНЭТ ХҮНС

Сүүлийн арилжаа

ЭРДЭНЭТ ХҮНС ( MSE: TAS/154 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 000,00

100,00 (3,45%)

5

15 000

2019-08-13

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
394 298 - 368 558 4 93,47% 25 740 286 6,53%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2012-07-25 127 750 32,40% 915 116 891 248
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 868 940 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 29 148 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 839 791 900,00
Өр төлбөр 36 392 700,00
Эзэмшигчийн өмч 832 547 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 31 690 400,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 11 503 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 18 165 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ 46,07
Book value equity per share /BVPS/ 2 111,47
Price-earnings ratio 65,12
Price to book 1,42
Price to sales 37,33
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,57
Return on equity /ROE/ 0,02
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-08-13 3000 3000 3000 3000 5 0 0
2019-05-27 2900 2900 2900 2900 25 0 0
2018-02-28 2900 2900 2900 2900 6 2900
2017-11-08 2800 2800 2800 2800 5 1550 3150
2017-11-02 2500 2500 2500 2500 3 2800
2017-11-01 2500 2500 2500 2500 2 2500
2017-10-06 2300 2300 2300 2300 8 1550 0
2017-09-04 2010 2010 2010 2010 5 1550 0
2017-06-06 1750 1750 1750 1750 5 1550 0
2017-05-23 1550 1550 1550 1550 95 1550 1750
2017-04-17 1529 1529 1529 1529 10 1300 1529
2017-04-14 1529 1529 1529 1529 10 1529
2017-04-12 1529 1529 1529 1529 10 1529 1750
2016-10-25 1330 1330 1330 1330 2416 0 0
2014-03-07 1273 1273 1273 1273 100 1273 0
2014-01-06 1107 1107 1107 1107 3 0 0
2012-11-08 1107 1107 1107 1107 25 1107 0
2012-07-25 0 915 915 0 127750 0 0
2012-06-26 963 963 963 963 33166 0 963
2012-06-22 838 838 838 838 170342 0 730
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй