НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ ( MSE: JLT/201 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
116,00

14,89 (14,73%)

420

48 720

2022-01-25

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
5 205 600 - 2 711 565 5 52,09% 2 494 035 727 47,91%
Овог Нэр Хувьцаа %
Жамбалсанжид Жаргалсайхан 1 157 725 22,24%
Чогсомжав Нэргүй 416 448 8,00%
Сэржээ Энхтуяа 474 230 9,11%
Баттогтох Шатар 359 707 6,91%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-08-12 15 700 0,30% 173 2 716 100
2015-03-31 15 700 0,30% 173 2 716 100
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 3 987 410 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 3 877 188 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 110 222 000,00
Өр төлбөр 4 142 073 700,00
Эзэмшигчийн өмч -154 662 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 37 685 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -37 685 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ -7,24
Book value equity per share /BVPS/ -29,71
Price-earnings ratio -16,02
Price to book -3,90
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,24
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-25 116 116 116 116 420 101,11 110
2022-01-18 101,11 101,11 101,11 101,11 500 101,11 122,99
2022-01-14 107 107 107 107 1983 107 134
2022-01-12 125,6 125,6 125,6 125,6 23798 101,1 135
2022-01-11 119 122 119 121,98 139780 101,1 135
2022-01-10 119 119 119 119 573 101,1 136
2022-01-03 119 119 119 119 162 101 119
2021-12-24 119 119 119 119 80 101 119,97
2021-12-20 119,97 119,97 119,97 119,97 100 101 119,97
2021-12-08 119,97 119,97 119,97 119,97 1 105 119,97
2021-12-02 119,99 119,99 100,02 105,41 137 100,03 119,98
2021-11-30 113,5 113,5 113,5 113,5 4339 100,01 119,99
2021-11-24 119,99 119,99 119,99 119,99 100 103 119,99
2021-11-23 119,99 119,99 119,99 119,99 1000 100,01 119,99
2021-11-18 110 119,99 110 119,99 3923 100 119,99
2021-11-16 109,14 109,14 109,14 109,14 240 100,01 120
2021-11-15 109,14 109,14 109,14 109,14 60 109,14 110
2021-11-11 109,13 109,14 109,13 109,14 2875 109,14 123,97
2021-11-09 110,01 110,01 110 110 500 109,13 123,99
2021-11-08 110 110,01 110 110,01 61 110,01 124
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй