ГАН ХИЙЦ

Сүүлийн арилжаа

ГАН ХИЙЦ ( MSE: GHC/234 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
12 670,00

-900,00 (-6,63%)

30

380 100

2018-12-11

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
242 464 - 216 843 2 89,43% 25 621 117 10,57%
Овог Нэр Хувьцаа %
Хасвуу ХХК 44 263 18,26%
М Даваасүрэн 172 580 71,18%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 5 945 405 958,81
Эргэлтийн хөрөнгө 4 243 188 698,65
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 702 217 260,16
Өр төлбөр 5 325 039 871,53
Эзэмшигчийн өмч 620 366 087,29
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 144 758 644,55
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 131 304 784,77
Бусад орлого 228 080,73
Үйл ажиллагааны зардал 195 898 914,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -182 216 973,19
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -751,52
Book value equity per share /BVPS/ 2 558,59
Price-earnings ratio -16,86
Price to book 4,95
Price to sales 21,22
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 0,09
Net profit margin -1,26
Return on equity /ROE/ -0,29
Return on assets /ROA/ -0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-12-11 12500 13000 12500 12670 30 12500
2018-05-17 13570 13570 13570 13570 15 11800 0
2018-03-26 11800 11800 11800 11800 175 11800 12500
2018-03-19 10300 10300 10300 10300 200 12500
2018-03-02 11500 12500 11500 12100 63 10000 12500
2018-02-28 12500 12500 11000 11000 27 12500
2018-02-20 12500 12500 12500 12500 5 11000 12500
2018-02-13 11500 11500 11050 11140 25 11000 14950
2018-02-08 13000 13000 13000 13000 15 11000 13000
2018-02-05 12000 12000 12000 12000 25 13000
2017-11-27 13000 13000 13000 13000 25 13000
2017-11-24 13500 13500 13500 13500 10 13500
2017-08-23 12000 12000 12000 12000 14 0 0
2017-08-15 14000 14000 14000 14000 100 0 0
2017-07-18 14500 14500 14500 14500 3 12500 0
2017-07-03 13800 13800 13800 13800 3 12500 13800
2017-06-30 14000 14000 13800 13930 3 12500 13800
2017-06-27 14620 14620 14620 14620 2 16000
2017-06-22 16000 16000 16000 16000 2 14620 16000
2017-06-15 17190 17190 17190 17190 1 11500 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2017 100 0,01%
2016 100 0,01%
2015 100 0,01%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй