ГАН ХИЙЦ

Сүүлийн арилжаа

ГАН ХИЙЦ ( MSE: GHC/234 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
7 825,00

0,00 (0,00%)

18

140 850

2021-11-16

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
242 464 - 216 843 2 89,43% 25 621 134 10,57%
Овог Нэр Хувьцаа %
Хасвуу ХХК 44 263 18,26%
Маньдар Даваасүрэн 172 580 71,18%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга М.Даваасүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Пүрэвжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Төвсанаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хангай
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Э.Долгорсүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Жанлав
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Энхбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Гантулга
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 6 214 257 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 4 555 599 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 658 658 600,00
Өр төлбөр 5 910 616 800,00
Эзэмшигчийн өмч 303 641 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 2 510 856 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 2 062 871 200,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 408 472 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 26 249 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ 108,26
Book value equity per share /BVPS/ 1 252,31
Price-earnings ratio 72,28
Price to book 6,25
Price to sales 0,76
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 0,18
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ 0,09
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-11-16 7825 7825 7825 7825 18 6805 7825
2021-11-15 7825 7825 7825 7825 1 6805 7825
2021-11-03 6805 6805 6805 6805 8 6805 7825
2021-10-29 6805 6805 6805 6805 3 6805 7825
2021-10-13 6805 6805 6805 6805 10 6800 10000
2021-10-06 6805 6805 6800 6800 30 6800 10000
2021-09-28 7140 7140 7140 7140 185 6800 7280
2021-09-24 6810 6810 6810 6810 310 6810 7280
2021-09-17 7280 7280 7280 7280 140 6800 7650
2021-09-14 7500 7500 7500 7500 25 6800 7500
2021-09-13 7000 7280 7000 7245 215 7500 7800
2021-09-10 6900 6900 6900 6900 3 6205 7200
2021-09-09 6900 6900 6900 6900 1 5605 6900
2021-08-26 6000 6000 6000 6000 24 5500 6000
2021-08-25 6000 6000 6000 6000 14 5500 6000
2021-08-23 6000 6000 6000 6000 30 5780 6000
2021-08-19 6800 6800 6800 6800 30 7280
2021-06-29 7400 7400 7400 7400 31 7400
2021-06-25 8000 8000 8000 8000 19 8000
2021-06-24 8505 8505 8500 8505 10 8500 9000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2017 100 0,01%
2016 100 0,01%
2015 100 0,01%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй