МОНГОЛ ШЕВРО

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ ШЕВРО ( MSE: MVO/236 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 200,00

0,00 (0,00%)

90

108 000

2020-11-06

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
920 279 - 762 815 6 82,89% 157 464 4 122 17,11%
Овог Нэр Хувьцаа %
Бямба Энхболд 66 670 7,24%
Цэрэнбалжир Түмэн-Өлзий 183 140 19,90%
Ж.Ганхуяг 70 983 7,71%
Т.Абмад 96 251 10,46%
Ч.Чулуунбат 129 461 14,07%
Тусгаарлагдсан 220 000 23,91%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 16 465 767 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 11 112 619 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 5 353 147 400,00
Өр төлбөр 14 955 628 900,00
Эзэмшигчийн өмч 1 510 138 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 3 541 086 400,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 827 777 300,00
Бусад орлого 65 100,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 676 878 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 32 218 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 35,01
Book value equity per share /BVPS/ 1 640,96
Price-earnings ratio 34,28
Price to book 0,73
Price to sales 0,31
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 0,48
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ 0,02
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-11-06 1200 1200 1200 1200 90 1101 1555
2020-10-29 1200 1200 1200 1200 110 1201 1555
2020-10-26 1300 1300 1300 1300 168 1555
2020-10-06 1365 1365 1365 1365 46 1600
2020-10-02 1600 1600 1600 1600 4 1355 1600
2020-09-24 1650 1650 1650 1650 4 1355 1700
2020-08-18 1700 1700 1700 1700 1 1355 1700
2020-08-04 1590 1590 1590 1590 76 1355 1700
2020-04-01 1590 1590 1590 1590 107 1590
2020-03-18 1690 1690 1690 1690 1 1690
2020-02-06 1800 1800 1800 1800 1 1800
2020-02-03 1799 1799 1799 1799 1 1800
2020-01-14 1800 1800 1800 1800 1 1800
2019-11-01 1800 1800 1800 1800 2 1800
2019-10-16 1790 1790 1790 1790 1 1790
2019-08-19 1800 1800 1800 1800 57 2000
2019-08-14 1720 1720 1720 1720 2 1800
2019-07-04 1720 1720 1720 1720 46 1530 2000
2019-06-12 1800 1800 1800 1800 17 2100
2019-06-05 2000 2000 2000 2000 6 1900
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй