МОНГОЛ ШЕВРО

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ ШЕВРО ( MSE: MVO/236 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 580,00

330,00 (14,67%)

22

56 760

2018-10-04

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
920 279 - 766 505 6 83,29% 153 774 4 114 16,71%
Овог Нэр Хувьцаа %
Б Энхболд 66 670 7,24%
Ц Түмэн-Өлзий 181 451 19,72%
Ж Ганхуяг 70 983 7,71%
Т Абмад 96 251 10,46%
Ч Чулуунбат 129 461 14,07%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 15 176 679 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 9 889 825 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 5 286 853 300,00
Өр төлбөр 13 783 844 000,00
Эзэмшигчийн өмч 1 392 835 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 2 069 312 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 724 426 700,00
Бусад орлого 310 100,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 419 420 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -74 224 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -80,65
Book value equity per share /BVPS/ 1 513,49
Price-earnings ratio -31,99
Price to book 1,70
Price to sales 1,15
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 0,65
Net profit margin -0,04
Return on equity /ROE/ -0,05
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-10-04 2580 2580 2580 2580 22 2000 0
2018-08-31 0 0 0 2270 0 2250
2018-08-30 0 0 0 2270 0 2250
2018-08-29 2250 2250 2250 2250 3 2250
2018-06-29 2270 2270 2270 2270 3 2270
2018-05-17 2350 2350 2350 2350 117 2300
2018-05-10 2200 2200 2200 2200 1 2200
2018-04-04 2400 2400 2400 2400 2 2400
2018-02-28 2443 2443 2442 2442 46 2443
2018-02-23 2443 2443 2443 2443 20 2443
2018-02-09 2127 2127 2127 2127 16 0 0
2018-02-08 1850 1850 1850 1850 17 0 0
2018-02-07 1583 1820 1583 1616 116 1051 0
2018-02-06 1550 1780 1550 1583 140 1051 0
2018-01-18 1550 1550 1550 1550 23 1180 1780
2018-01-17 1549 1549 1549 1549 10 1180 0
2018-01-09 1357 1357 1357 1357 17 1051 1550
2017-12-25 1180 1180 1180 1180 20 1550
2017-12-20 1445 1445 1310 1383 37 1730
2017-11-30 1540 1540 1540 1540 1 1445 1799
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй