МОНГОЛ ШЕВРО

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ ШЕВРО ( MSE: MVO/236 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 430,00

-150,00 (-5,81%)

42

102 060

2019-02-11

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
920 279 - 766 505 6 83,29% 153 774 4 112 16,71%
Овог Нэр Хувьцаа %
Б Энхболд 66 670 7,24%
Ц Түмэн-Өлзий 181 451 19,72%
Ж Ганхуяг 70 983 7,71%
Т Абмад 96 251 10,46%
Ч Чулуунбат 129 461 14,07%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 15 351 168 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 10 045 309 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 5 305 858 700,00
Өр төлбөр 13 873 249 200,00
Эзэмшигчийн өмч 1 477 919 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 3 429 474 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 685 054 700,00
Бусад орлого 358 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 732 712 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 10 859 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ 11,80
Book value equity per share /BVPS/ 1 605,95
Price-earnings ratio 205,93
Price to book 1,51
Price to sales 0,65
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,80
Net profit margin 0,00
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-02-11 2300 2549 2300 2430 42 2550
2018-12-11 2570 2580 2570 2580 44 2580
2018-10-04 2580 2580 2580 2580 22 2000 0
2018-08-31 0 0 0 2270 0 2250
2018-08-30 0 0 0 2270 0 2250
2018-08-29 2250 2250 2250 2250 3 2250
2018-06-29 2270 2270 2270 2270 3 2270
2018-05-17 2350 2350 2350 2350 117 2300
2018-05-10 2200 2200 2200 2200 1 2200
2018-04-04 2400 2400 2400 2400 2 2400
2018-02-28 2443 2443 2442 2442 46 2443
2018-02-23 2443 2443 2443 2443 20 2443
2018-02-09 2127 2127 2127 2127 16 0 0
2018-02-08 1850 1850 1850 1850 17 0 0
2018-02-07 1583 1820 1583 1616 116 1051 0
2018-02-06 1550 1780 1550 1583 140 1051 0
2018-01-18 1550 1550 1550 1550 23 1180 1780
2018-01-17 1549 1549 1549 1549 10 1180 0
2018-01-09 1357 1357 1357 1357 17 1051 1550
2017-12-25 1180 1180 1180 1180 20 1550
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй