МОНГОЛ ШЕВРО

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ ШЕВРО ( MSE: MVO/236 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 500,00

-125,00 (-7,69%)

32

48 000

2022-06-23

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
920 279 - 697 579 5 75,80% 222 700 4 106 24,20%
Овог Нэр Хувьцаа %
Бямба Энхболд 66 670 7,24%
Цэрэнбалжир Түмэн-Өлзий 183 140 19,90%
Ж.Ганхуяг 70 983 7,71%
Т.Абмад 96 251 10,46%
Ч.Чулуунбат 129 461 14,07%
Тусгаарлагдсан 220 000 23,91%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 16 042 608 900,00
Эргэлтийн хөрөнгө 10 892 917 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 5 149 691 100,00
Өр төлбөр 14 604 353 500,00
Эзэмшигчийн өмч 1 438 255 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 1 032 490 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 631 072 400,00
Бусад орлого 36 088 300,00
Үйл ажиллагааны зардал 568 712 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -131 206 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q4
Earning per share /EPS/ -142,57
Book value equity per share /BVPS/ 1 562,85
Price-earnings ratio -10,52
Price to book 0,96
Price to sales 1,34
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q4
Gross Profit Rate 0,39
Net profit margin -0,13
Return on equity /ROE/ -0,09
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-06-23 1500 1500 1500 1500 32 1500 1625
2022-06-13 1625 1625 1625 1625 13 1625
2022-06-10 1625 1625 1625 1625 37 1625 1700
2022-05-24 1700 1700 1700 1700 50 1625 1700
2022-05-13 1700 1700 1700 1700 35 1700
2022-05-11 1700 1700 1700 1700 15 1700 1800
2022-05-05 1800 1800 1800 1800 10 1700 1800
2022-04-27 1800 1800 1800 1800 21 1800
2022-04-13 2000 2000 2000 2000 20 1800 2170
2022-04-07 2000 2000 2000 2000 23 1900 2180
2022-04-06 2000 2000 2000 2000 2 2000 2180
2022-03-30 1860 1860 1860 1860 19 1860 2180
2022-03-17 2180 2180 2180 2180 22 2940
2021-11-19 2560 2560 2560 2560 3 3009
2021-09-13 2800 3040 2800 3009 23 0 0
2021-09-08 2800 2800 2800 2800 67 2300 3040
2021-08-30 2645 2645 2645 2645 3 2200 0
2021-08-26 2300 2300 2300 2300 38 2070 0
2021-08-19 2070 2070 2070 2070 200 1500 2070
2021-07-28 2070 2070 2070 2070 1 1500 2070
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй