МОНГОЛ ШЕВРО

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ ШЕВРО ( MSE: MVO/236 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 350,00

150,00 (6,82%)

117

274 950

2018-05-17

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
920 279 - 766 502 6 83,29% 153 777 4 115 16,71%
Овог Нэр Хувьцаа %
Б Энхболд 66 670 7,24%
Ц Түмэн-Өлзий 181 451 19,72%
Ж Ганхуяг 70 983 7,71%
Т Абмад 96 251 10,46%
Ч Чулуунбат 129 461 14,07%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2016
Нийт хөрөнгө 16 689 295 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 11 423 768 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 5 265 526 300,00
Өр төлбөр 15 243 627 800,00
Эзэмшигчийн өмч 1 445 667 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2016
Цэвэр борлуулалт 2 069 497 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 38 474 700,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 084 188 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 21 405 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2016Q4
Earning per share /EPS/ 23,26
Book value equity per share /BVPS/ 1 570,90
Price-earnings ratio 101,03
Price to book 1,50
Price to sales 1,05
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2016Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2016Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-05-17 2350 2350 2350 2350 117 2300
2018-05-10 2200 2200 2200 2200 1 2200
2018-04-04 2400 2400 2400 2400 2 2400
2018-02-28 2443 2443 2442 2442 46 2443
2018-02-23 2443 2443 2443 2443 20 2443
2018-02-09 2127 2127 2127 2127 16 0 0
2018-02-08 1850 1850 1850 1850 17 0 0
2018-02-07 1583 1820 1583 1616 116 1051 0
2018-02-06 1550 1780 1550 1583 140 1051 0
2018-01-18 1550 1550 1550 1550 23 1180 1780
2018-01-17 1549 1549 1549 1549 10 1180 0
2018-01-09 1357 1357 1357 1357 17 1051 1550
2017-12-25 1180 1180 1180 1180 20 1550
2017-12-20 1445 1445 1310 1383 37 1730
2017-11-30 1540 1540 1540 1540 1 1445 1799
2017-11-29 1799 1799 1799 1799 14 1445 1799
2017-11-28 1799 1799 1799 1799 22 1799 1999
2017-11-24 1799 1930 1799 1847 263 1799 2000
2017-11-21 1700 1700 1700 1700 13 1700
2017-11-10 1700 1700 1700 1700 22 1795
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй