ОРХОНДАЛАЙ

Сүүлийн арилжаа

ОРХОНДАЛАЙ ( MSE: ORD/331 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 500,00

50,00 (3,45%)

10

15 000

2020-07-31

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
242 181 - 179 205 4 74,00% 62 976 217 26,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
С.Бүрэнбат 74 766 30,87%
Ванданлувсан Арвинжаргал 12 486 5,16%
Ө.Батсайхан 39 649 16,37%
Батхүү Баярхүү 52 304 21,60%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 484 153 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 31 078 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 453 074 900,00
Өр төлбөр 112 551 200,00
Эзэмшигчийн өмч 371 602 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 177 645 700,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 146 238 900,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 42 899 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -11 492 700,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ -47,46
Book value equity per share /BVPS/ 1 534,40
Price-earnings ratio -31,61
Price to book 0,98
Price to sales 2,04
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 0,18
Net profit margin -0,06
Return on equity /ROE/ -0,03
Return on assets /ROA/ -0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-07-31 1500 1500 1500 1500 10 1600
2020-07-24 1450 1450 1450 1450 5 1450 1500
2020-05-22 1470 1470 1470 1470 5 1470 0
2019-06-14 1550 1550 1550 1550 1 1550 0
2019-03-29 1621 1621 1621 1621 13 1621
2018-12-13 1800 1800 1800 1800 7 1800 0
2018-12-12 2100 2100 2100 2100 133 1800 2100
2018-12-11 2100 2100 2100 2100 80 1800 2100
2018-12-05 2100 2100 2100 2100 20 2100
2018-11-30 2400 2400 2400 2400 20 2400
2018-11-29 2700 2700 2700 2700 20 2700
2018-11-27 3031 3031 3031 3031 2 2700 3031
2018-05-21 3565 3565 3565 3565 1 2700 3565
2018-05-18 3565 3565 3565 3565 17 2700 3565
2017-11-30 3100 3100 3100 3100 50 0 0
2017-11-23 3500 3500 3500 3500 50 4025
2017-11-08 4025 4025 4025 4025 28 3500 4025
2017-09-05 3600 3600 3600 3600 5 3500 0
2017-07-26 3600 3600 3600 3600 10 0 0
2017-07-16 3600 3600 3600 3600 30 3600 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй