ХАСУ-МАНДАЛ

Сүүлийн арилжаа

ХАСУ-МАНДАЛ ( MSE: HSR/378 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
4 140,00

539,00 (14,97%)

10

41 400

2017-07-17

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
311 856 - 206 008 2 66,06% 105 848 1 130 33,94%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ч Мөнхбат 126 706 40,63%
М Мөнх-Эрдэнэ 79 302 25,43%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2016
Нийт хөрөнгө 3 197 312 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 1 064 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 3 196 248 600,00
Өр төлбөр 2 055 872 200,00
Эзэмшигчийн өмч 1 141 440 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2016
Цэвэр борлуулалт 288 103 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 239 159 100,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 44 049 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2016Q4
Earning per share /EPS/ 141,25
Book value equity per share /BVPS/ 3 660,15
Price-earnings ratio 29,31
Price to book 1,13
Price to sales 4,48
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2016Q4
Gross Profit Rate 0,17
Net profit margin 0,15
Return on equity /ROE/ 0,04
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2016Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2017-07-17 4140 4140 4140 4140 10 3601 0
2017-07-03 3601 3601 3601 3601 394 3601 0
2017-06-30 3601 3601 3601 3601 10 3600 3601
2017-06-27 3600 3600 3600 3600 419 3600 4292
2017-06-15 3600 3600 3600 3600 295 3501 3600
2017-06-13 3650 3650 3650 3650 10 3500 3650
2017-05-25 4290 4300 4290 4293 7 3200 4400
2017-05-24 3750 3750 3750 3750 474 3200 4290
2017-05-16 3750 3750 3750 3750 404 3200 4400
2017-05-11 3750 3750 3750 3750 230 3750
2017-05-05 4400 4400 4400 4400 10 4400
2017-05-04 4400 4400 4400 4400 100 4400
2017-04-07 5160 5160 5160 5160 28 4400 5160
2017-04-05 5160 5160 5160 5160 462 5160 0
2017-03-24 5170 5170 5170 5170 52 3900 5170
2017-02-22 4500 4500 4500 4500 10 0 0
2017-02-01 4000 4000 4000 4000 21 4500
2017-01-03 4000 4000 4000 4000 27 0 0
2016-12-27 4000 4000 4000 4000 105 4000
2016-12-26 3990 3990 3990 3990 15 4000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй