ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП

Сүүлийн арилжаа

ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ( MSE: TNGR/408 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
7 500,00

-1 000,00 (-11,76%)

27

202 500

2023-09-22

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
6 000 000 - 5 539 311 5 92,32% 460 689 1 148 7,68%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард менежмент ҮЦК 52 925 0,88%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Уянга
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Бархас
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Батзаяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Ундрал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Бат-эрдэнэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Цогт
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Ганзориг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2021-02-09 52 925 0,88% 2179 115 323 575
2021-10-15 168 293 2,80% 2971 499 998 503
2021-10-19 93 793 1,56% 3416 320 396 888
2021-10-26 600 000 10,00% 5075 3 045 000 000
2021-10-28 54 894 0,91% 5830 320 032 020
2021-11-12 180 000 3,00% 13890 2 500 200 000
2021-12-22 25 721 0,43% 15000 385 815 000
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 17 744 583 155,52
Эргэлтийн хөрөнгө 1 425 319 608,43
Эргэлтийн бус хөрөнгө 16 319 263 547,09
Өр төлбөр 3 397 025 985,24
Эзэмшигчийн өмч 14 347 557 170,28
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 12 727 272,73
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 163 259 164,80
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -265 318 285,86
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q2
Earning per share /EPS/ -44,22
Book value equity per share /BVPS/ 2 391,26
Price-earnings ratio -169,61
Price to book 3,14
Price to sales 3 535,71
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin -20,85
Return on equity /ROE/ -0,02
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-09-22 7500 7510 7500 7500 27 7500 8935
2023-09-21 8400 8500 8400 8500 26 7700 8945
2023-09-19 8000 8000 8000 8000 100 7700 8500
2023-09-13 8500 8500 8500 8500 1 8100 8500
2023-09-11 8550 9990 8550 9990 33 8500 9990
2023-09-07 9990 9990 9990 9990 6760 8500 9995
2023-09-06 8500 10000 8500 10000 40 8500 10000
2023-08-28 10000 10000 10000 10000 108 11000
2023-08-23 9800 10000 9800 10000 32 10000
2023-08-11 10500 10500 10500 10500 327 12000
2023-08-10 10500 10500 10500 10500 17 10500
2023-08-08 10500 10500 10500 10500 35 10500
2023-08-01 11000 12000 11000 12000 5 10500 12000
2023-07-28 12000 12000 12000 12000 2 11000 12000
2023-07-27 11500 12000 11500 11900 21 12000
2023-07-26 11500 11500 11500 11500 4 11500
2023-07-17 12000 12000 12000 12000 10 9000 12000
2023-07-03 12000 12000 12000 12000 4 8880 11500
2023-06-30 11490 12000 11490 11920 24 8880 12000
2023-06-29 9700 11000 9700 10740 608 8880 11490
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй