АГРОТЕХИМПЕКС

Сүүлийн арилжаа

АГРОТЕХИМПЕКС ( MSE: ATI/423 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 237,00

161,00 (14,96%)

17

21 029

2018-05-17

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 513 572 - 1 341 892 3 88,66% 171 680 1 039 11,34%
Овог Нэр Хувьцаа %
М Энхтайван 771 922 51,00%
Ч Сайнзаяа 302 288 19,97%
Ч Батцогт 267 682 17,69%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2014
Нийт хөрөнгө 2 563 906 900,00
Эргэлтийн хөрөнгө 1 414 685 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 149 221 900,00
Өр төлбөр 1 883 020 900,00
Эзэмшигчийн өмч 680 886 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2014
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 249 624 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 261 821 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -12 197 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2014Q4
Earning per share /EPS/ -8,06
Book value equity per share /BVPS/ 449,85
Price-earnings ratio -153,50
Price to book 2,75
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2014Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,02
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2014Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-05-17 1237 1237 1237 1237 17 1075 0
2018-05-09 1076 1076 1076 1076 6 1075 1200
2018-04-04 1200 1200 1200 1200 5 1075 1200
2018-02-28 1150 1150 1150 1150 6 0 0
2018-02-08 1100 1100 1100 1100 552 1075 1150
2018-02-02 1150 1150 1150 1150 277 1075 1150
2018-01-30 1150 1150 1150 1150 23 1150
2018-01-29 1100 1100 1100 1100 200 1150
2018-01-18 1100 1100 1100 1100 12 1100 1200
2017-11-13 1100 1100 1100 1100 16 1100 1200
2017-11-08 1100 1100 1100 1100 50 1100 1200
2017-11-01 1200 1200 1200 1200 10 1200
2017-10-09 1200 1200 1200 1200 350 1100 0
2017-09-20 1200 1200 1200 1200 155 1100 1300
2017-09-05 1300 1300 1300 1300 100 1100 1300
2017-05-17 1250 1300 1250 1275 750 1300
2017-01-30 1450 1450 1450 1450 12 0 0
2016-12-26 1450 1450 1450 1450 20 1450
2016-12-20 1400 1400 1400 1400 794 1450
2016-12-19 1400 1400 1400 1400 100 1400
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй