ЭРЧИМ БАЯН ӨЛГИЙ

Сүүлийн арилжаа

ЭРЧИМ БАЯН ӨЛГИЙ ( MSE: BOE/466 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 100,00

200,00 (10,53%)

75

157 500

2021-11-25

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
536 177 - 499 068 2 93,08% 37 109 256 6,92%
Овог Нэр Хувьцаа %
Дакей Мурат 421 148 78,55%
Мурат Тилеуберди 75 210 14,03%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга А.Манен
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Тилеуберди
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Бейбит
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн У.Харашаш
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Баттөмөр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Ертай
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Е.Жанболат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Мубарак
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 9 868 721 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 2 669 875 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 7 198 846 000,00
Өр төлбөр 5 471 739 400,00
Эзэмшигчийн өмч 4 396 981 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 2 553 246 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 4 890 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 523 645 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 29 533 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ 55,08
Book value equity per share /BVPS/ 8 200,62
Price-earnings ratio 38,13
Price to book 0,26
Price to sales 0,44
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-11-25 2100 2100 2100 2100 75 1900 2300
2021-11-11 1900 1900 1900 1900 100 1700 2100
2021-11-08 1700 1700 1700 1700 78 1700 1900
2021-11-02 1700 1700 1700 1700 11 1500 1700
2021-11-01 1700 1700 1700 1700 1 1500 1700
2021-10-15 1500 1500 1500 1500 80 1322 2500
2021-10-14 1322 1322 1322 1322 75 1322 2500
2021-10-13 1150 1150 1150 1150 50 1150 2500
2019-03-13 1000 1000 1000 1000 1 1000 1111
2019-03-12 900 900 900 900 1 900 0
2019-02-26 820 820 820 820 1 747 0
2019-02-25 747 747 747 747 1 747 0
2019-01-14 650 650 650 650 1 650 0
2019-01-07 600 600 600 600 1 600 0
2019-01-03 529 529 529 529 2 529 0
2017-11-16 460 460 460 460 143 460 0
2016-03-22 400 400 400 400 350 450 0
2014-01-17 432,450012207031 432,450012207031 432,450012207031 432,450012207031 320 432,450012207031 0
2013-06-06 432,450012207031 432,450012207031 432,450012207031 432,450012207031 1 432,450012207031 0
2012-09-28 376,049987792969 376,049987792969 376,049987792969 376,049987792969 1 376,049987792969 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй