СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС

Сүүлийн арилжаа

СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ( MSE: CUMN/557 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
163,21

-1,79 (-1,08%)

6076

991 664

2022-12-02

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
817 768 643 - 580 919 981 4 71,04% 236 848 662 9 707 28,96%
Овог Нэр Хувьцаа %
А.Ганхуяг 235 408 889 28,79%
А.Ганболд 172 327 784 21,07%
Ц.Баяржаргал 88 164 258 10,78%
А.Одончимэг 32 304 463 3,95%
А.Ганбаатар 31 248 463 3,82%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2022-05-19 6 108 539 0,75% 208 1 270 576 112
2022-06-30 1 250 000 0,15% 200 250 000 000
2022-09-02 4 807 693 0,59% 219,97 1 057 548 229
2022-11-28 2 403 847 0,29% 226,49 544 447 307
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 150 843 266 091,45
Эргэлтийн хөрөнгө 38 382 189 913,96
Эргэлтийн бус хөрөнгө 112 461 076 177,49
Өр төлбөр 102 372 629 455,49
Эзэмшигчийн өмч 48 470 636 635,96
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 111 166 350 765,05
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 110 602 744 698,80
Бусад орлого 1 096 446 447,66
Үйл ажиллагааны зардал 8 692 538 264,96
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -7 094 252 941,22
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q2
Earning per share /EPS/ -8,68
Book value equity per share /BVPS/ 59,27
Price-earnings ratio -18,81
Price to book 2,75
Price to sales 1,20
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q2
Gross Profit Rate 0,01
Net profit margin -0,06
Return on equity /ROE/ -0,15
Return on assets /ROA/ -0,05
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-12-02 165 165 163 163,21 6076 163,51 164
2022-12-01 163 165 163 165 82163 163 165
2022-11-30 162 163 160 163 26544 163 163,98
2022-11-29 160 160 158,12 160 111463 159,61 161
2022-11-28 163,96 163,96 158 160 108584 159 160
2022-11-28 0 226,49 226,49 0 2403847 0 0
2022-11-25 161 163,97 161 163,38 18012 163,5 163,95
2022-11-23 164 164 160 160,08 93663 161 162
2022-11-22 165 165 164,12 164,44 58597 164,46 164,98
2022-11-21 170 170 165 165 240069 164,07 165
2022-11-18 179 180,02 168 169,96 213601 168,1 170
2022-11-17 180 185,98 174 182,02 63880 176 185,98
2022-11-16 176,2 186 176,2 184,04 27527 177 186
2022-11-15 184 186,9 176,01 184,06 10360 176,03 186
2022-11-14 181 186,95 175 184,1 43415 174,01 187
2022-11-11 187,5 187,5 180 186,51 38181 181 186,9
2022-11-10 192,57 192,57 186,23 187,63 2476 177 187,9
2022-11-09 178 194 175 186,23 59579 176 194
2022-11-08 173 181 172 178,06 108020 173 181
2022-11-07 173 176,99 172 172,65 30661 172,02 176,97
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй