СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС

Сүүлийн арилжаа

СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ( MSE: CUMN/557 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
206,02

-0,87 (-0,42%)

160150

32 994 103

2021-12-08

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
817 768 643 - 563 881 698 4 68,95% 253 886 945 9 449 31,05%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 56 916 639 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 16 301 004 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 40 615 635 000,00
Өр төлбөр 73 296 677 000,00
Эзэмшигчийн өмч -16 380 038 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 45 348 032 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 50 706 836 000,00
Бусад орлого 159 415 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 5 102 425 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -15 728 095 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ N/A
Book value equity per share /BVPS/ N/A
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio N/A
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-12-08 205 206,9 198 206,02 160150 206,99 185
2021-12-07 208 208 205 206,89 315123 204,01 205
2021-12-06 208 208 207 207,94 100195 207,11 208
2021-12-03 207,1 208,9 206,6 207,65 172649 206,01 208,9
2021-12-02 208 209 206,5 208,28 91142 207,1 209
2021-12-01 207 209,59 206 207,31 289265 208 209
2021-11-30 210 210,5 207 208,24 139570 208 210,35
2021-11-29 209,96 210,5 207,03 208,92 438270 208 210,5
2021-11-25 210,5 210,99 209 209,96 99912 210 211
2021-11-24 214 214 210 210,69 40257 210 212
2021-11-23 216 216 207 214,33 253098 214 215,4
2021-11-22 210 220 209 218,16 648821 215 217
2021-11-19 208 212 208 211,61 464528 210 211,91
2021-11-18 211 214 205 208,82 684996 207 208
2021-11-17 220 220 208 210,05 431867 208 212
2021-11-16 225,72 227,5 216 222,28 543695 216,02 224
2021-11-15 211,3 230 211,3 225,74 516935 212,3 220
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй