БОГД БАНК

Сүүлийн арилжаа

БОГД БАНК ( MSE: BOGD/558 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
88,85

1,85 (2,13%)

3104

275 790

2023-12-06

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 250 000 000 - 1 000 000 000 2 80,00% 250 000 000 2 227 20,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Бодь капитал ХХК 45 661 000 3,65%
Бодь капитал инвестмент ХХК 4 339 000 0,35%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2023-01-06 338 119 0,03% 1800 608 614 200
2023-04-04 10 256 180 0,82% 89,75 920 492 155
2023-04-12 5 300 000 0,42% 90 477 000 000
2023-06-13 2 631 580 0,21% 95 250 000 100
2023-08-16 3 268 000 0,26% 76,5 250 002 000
2023-08-17 2 945 000 0,24% 85 250 325 000
2023-09-14 7 294 736 0,58% 95 692 999 920
2023-09-27 3 126 315 0,25% 95 296 999 925
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 588 787 879 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 568 762 117 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 20 025 762 400,00
Өр төлбөр 458 287 269 300,00
Эзэмшигчийн өмч 130 500 610 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 20 266 465 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 8 953 697 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 10 506 965 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 15 125 296 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q2
Earning per share /EPS/ 12,10
Book value equity per share /BVPS/ 104,40
Price-earnings ratio 7,34
Price to book 0,85
Price to sales 5,48
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,75
Return on equity /ROE/ 0,12
Return on assets /ROA/ 0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-12-06 87 88,85 87 88,85 3104 88 88,85
2023-12-05 88 88,99 84 87 65119 86,1 87
2023-12-04 89,59 89,59 88,99 88,99 6110 88,01 88,99
2023-12-01 89,78 89,88 89 89,1 6697 89 89,59
2023-11-30 88,3 89,89 88,3 89,8 5574 88,3 89,8
2023-11-29 86,02 88 86,02 86,33 11440 86,1 88
2023-11-28 88 88 87 87,01 10626 87 88
2023-11-27 87 88 85,7 86,25 121345 86,02 87
2023-11-24 86 88 86 86,3 53883 85,32 86
2023-11-23 86 88 85 85,03 75364 85 88
2023-11-22 89,99 90,69 89,97 89,99 1714371 88,1 90
2023-11-21 87 89,99 86 86,49 19952 86,5 89,99
2023-11-20 88,04 90,88 85 90,85 63881 86,02 90,75
2023-11-17 89 89,99 88 88,04 55587 87,8 88,9
2023-11-16 89,99 89,99 89 89,99 565 89,01 89,99
2023-11-15 90 90 88,39 89,99 15547 88,42 89,99
2023-11-13 90,5 91,5 90 90 7348 89,25 90,5
2023-11-10 91 91,5 91 91,48 3738 90 91,5
2023-11-09 91 91 90 90,1 513 90 91
2023-11-08 90 90,15 90 90 8141 89,25 91
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2022 21,5 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй