БОГД БАНК

Сүүлийн арилжаа

БОГД БАНК ( MSE: BOGD/558 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 179,00

19,00 (0,88%)

1488

3 242 352

2022-06-24

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
62 500 000 - 50 000 000 2 80,00% 12 500 000 1 421 20,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 327 052 220 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 321 254 145 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 5 798 075 000,00
Өр төлбөр 225 500 409 000,00
Эзэмшигчийн өмч 101 551 811 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 15 205 637 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 9 360 559 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 12 168 257 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 10 246 867 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q4
Earning per share /EPS/ 163,95
Book value equity per share /BVPS/ 1 624,83
Price-earnings ratio 13,29
Price to book 1,34
Price to sales 8,96
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,67
Return on equity /ROE/ 0,10
Return on assets /ROA/ 0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-06-24 2159 2179 2158 2179 1488 2000 2178
2022-06-23 2050 2160 2000 2160 3418 1975 2159
2022-06-22 1920 2050 1920 1920 1040 2050 2050
2022-06-21 2050 2050 1950 2000 360 1920 2000
2022-06-20 2100 2100 2000 2003 797 1860 2100
2022-06-17 2105 2160 2105 2138 5 2105 2160
2022-06-16 2151 2160 2100 2144 2566 2105 2160
2022-06-15 2179 2179 2160 2163 682 2160 2179
2022-06-13 2260 2260 2181 2186 81 2181 2250
2022-06-10 2250 2260 2250 2256 45 2180 2260
2022-06-09 2160 2161 2160 2160 614 2170 2250
2022-06-08 2220 2250 2220 2227 149 2161 2250
2022-06-07 2160 2180 2160 2160 2388 2105 2160
2022-06-06 2203 2203 2159 2203 3547 2180 2220
2022-06-03 2250 2250 2222 2222 271 2222 2250
2022-06-02 2251 2251 2251 2251 57 2250 2258
2022-05-31 2249 2250 2249 2250 978 2222 2251
2022-05-30 2250 2250 2202 2221 331 2210 2249
2022-05-27 2298 2298 2250 2250 42 2206 2289
2022-05-26 2216 2300 2200 2298 2214 2205 2298
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй