Мон Бийф ХК

Сүүлийн арилжаа

Мон Бийф ХК ( MSE: MBF/559 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
43,51

-0,78 (-1,76%)

12130

527 776

2023-09-19

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
214 285 700 - 173 530 436 2 80,98% 40 755 264 1 168 19,02%
Овог Нэр Хувьцаа %
Таванбогд трейд ХХК 112 500 000 52,50%
Ж.Барсболд 15 000 000 7,00%
Ц.Цэцэнхүү 7 500 000 3,50%
Э.Пүрэвлхам 7 500 000 3,50%
И.Баттуяа 4 500 000 2,10%
Ж.Оюунчимэг 3 000 000 1,40%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 8 917 004 486,23
Эргэлтийн хөрөнгө 6 034 624 587,61
Эргэлтийн бус хөрөнгө 2 882 379 898,62
Өр төлбөр 9 322 120 115,60
Эзэмшигчийн өмч -405 115 629,37
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 2 367 713 374,88
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 2 696 513 721,96
Бусад орлого 134 931 544,92
Үйл ажиллагааны зардал 1 547 969 145,26
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -1 575 066 277,87
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q2
Earning per share /EPS/ -7,35
Book value equity per share /BVPS/ -1,89
Price-earnings ratio -5,92
Price to book -23,01
Price to sales 3,94
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q2
Gross Profit Rate -0,14
Net profit margin -0,67
Return on equity /ROE/ 3,89
Return on assets /ROA/ -0,18
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-09-19 46,9 46,9 43,5 43,51 12130 43,5 46,5
2023-09-18 42 46 42 44,29 29872 42 46,9
2023-09-15 42 42 42 42 146874 42 45
2023-09-13 41,51 46 41,51 42 1054961 42,01 45
2023-09-12 41,99 41,99 41,99 41,99 163 41,5 41,99
2023-09-11 41,5 41,5 41,5 41,5 24510 41,5 41,99
2023-09-08 41,5 41,5 41,5 41,5 2000 41,5 41,99
2023-09-07 42 42 42 42 1000 41,5 42,8
2023-09-06 41 41,5 41 41,48 48297 41,5 42,8
2023-09-05 42,9 42,9 42,9 42,9 26 40,5 42,9
2023-09-04 42 42 42 42 1202 40,5 42,9
2023-09-01 41,05 41,05 40,61 40,96 117400 36 42
2023-08-31 42 42 42 42 20075 41 42,9
2023-08-30 42 42 42 42 12933 40,8 42
2023-08-29 41 41 40,6 40,61 46428 40,61 42
2023-08-28 42,9 42,9 40,65 41,11 1471 41 42
2023-08-25 40,65 40,65 40,65 40,65 2000 40,65 42,9
2023-08-24 42,01 42,01 40,66 41,25 82514 40,66 42,5
2023-08-22 43 43 43 43 30 42,01 43
2023-08-21 41,5 41,5 41,5 41,5 3850 42 43,39
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй