Сэндли ББСБ

Сүүлийн арилжаа

Сэндли ББСБ ( MSE: SEND/561 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
154,58

0,44 (0,29%)

1410

217 958

2023-03-24

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
223 570 000 - 146 141 700 2 65,37% 77 428 300 3 635 34,63%
Овог Нэр Хувьцаа %
Монголын финтек групп 126 141 700 56,42%
Сэндли имплойе XXK 20 000 000 8,95%
Б.Наранбат 8 000 000 3,58%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 34 891 279 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 34 502 872 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 388 407 200,00
Өр төлбөр 13 465 479 000,00
Эзэмшигчийн өмч 21 425 800 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 3 294 390 700,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 7 824 656 600,00
Үйл ажиллагааны зардал 5 511 755 800,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 3 064 286 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ 13,71
Book value equity per share /BVPS/ 95,83
Price-earnings ratio 11,28
Price to book 1,61
Price to sales 10,49
Dividend payout ratio 0,19
Dividend yield 56,21
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,93
Return on equity /ROE/ 0,14
Return on assets /ROA/ 0,09
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-03-24 154 156 154 154,58 1410 154 155
2023-03-23 158 158 154 154,14 2029 154 157,96
2023-03-22 154,01 158,89 154,01 158,61 3642 158,6 158,89
2023-03-21 154,02 155,5 154,02 155,5 3062 154,02 156
2023-03-20 155 158,99 154,5 157,68 17736 154,5 158,9
2023-03-17 156 156 154 154,91 6599 154,01 156
2023-03-16 156 158 154 158 5545 156 158
2023-03-15 158,99 158,99 155 155 21143 155 158,99
2023-03-14 157,5 159 155 159 4459 155 158,99
2023-03-13 159 159 155,01 159 8967 156 159
2023-03-10 160 160 155 160 20678 155 160
2023-03-09 160 160 159 159 590 156 159
2023-03-07 157 160 157 160 6958 159 160
2023-03-06 160 160 155 157 5179 155 157
2023-03-03 155,1 160 155,01 160 13487 157 160
2023-03-02 164,45 164,45 155,01 155,31 23387 155,03 157
2023-03-01 160,99 164,45 156,2 164,4 41032 157 164,45
2023-02-28 155 161 155 160,74 33869 160 160,99
2023-02-27 163 163 155 162,99 2750 156 162,99
2023-02-24 156 156 153 155,13 11467 155 155,99
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2022 2,75 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй