Сэндли ББСБ ХК

Сүүлийн арилжаа

Сэндли ББСБ ХК ( MSE: SEND/561 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
139,00

-5,97 (-4,12%)

1687

234 493

2024-06-14

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
223 570 000 - 182 860 431 2 81,79% 40 709 569 7 265 18,21%
Овог Нэр Хувьцаа %
Монголын финтек групп 126 141 700 56,42%
Сэндли имплойе XXK 20 000 000 8,95%
Б.Наранбат 8 000 000 3,58%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2023-10-12 5 333 334 2,39% 189,77 986 566 793
2023-12-25 3 333 334 1,49% 196,37 654 566 798
2024-04-04 11 329 998 5,07% 190 2 152 699 620
2024-05-31 2 598 359 1,16% 155,73 404 642 447
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 63 527 253 164,00
Эргэлтийн хөрөнгө 62 888 138 350,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 639 114 814,00
Өр төлбөр 36 673 541 223,00
Эзэмшигчийн өмч 26 853 711 940,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 12 950 323 094,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 6 705 320 215,00
Үйл ажиллагааны зардал 12 602 669 481,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 6 055 433 882,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 27,09
Book value equity per share /BVPS/ 120,11
Price-earnings ratio 5,13
Price to book 1,16
Price to sales 2,40
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,47
Return on equity /ROE/ 0,23
Return on assets /ROA/ 0,10
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-06-14 144,99 144,99 139 139 1687 139 145
2024-06-13 138,01 144,97 137 144,97 24694 138 144,97
2024-06-12 147 147 137,03 137,07 21090 137,13 147
2024-06-11 143,99 143,99 137 143,99 11072 138 147
2024-06-10 151 151 136 139 30224 136,17 144
2024-06-07 150 151 142 147,55 8323 142,1 151
2024-06-06 152 152 144 148,51 2879 143,01 151
2024-06-05 152 152 152 152 71 143 152
2024-06-04 152,95 152,95 152 152,88 133 143 152,9
2024-06-03 154,99 154,99 142,02 142,18 15936 143 153
2024-05-31 142,01 142,01 140 140,02 54735 140,1 149,99
2024-05-31 0 155,73 155,73 0 2598359 0 0
2024-05-30 155,99 155,99 141 141,09 24788 141,01 155
2024-05-29 159 159,49 157,98 158,87 2556 142,1 157
2024-05-28 166,95 166,99 140,54 158,99 2070 141,01 158,99
2024-05-27 148 167,99 140 151,98 123216 140,01 167
2024-05-24 145,99 149,99 137 149,99 20972 140 148
2024-05-22 136,02 137 136 136,09 10170 136,01 145,99
2024-05-21 147 147 140 140 209 136,01 136
2024-05-20 148,88 148,9 140 142,01 11223 135,32 147
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2022 2,75 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй