ГОЛОМТ БАНК

Сүүлийн арилжаа

ГОЛОМТ БАНК ( MSE: GLMT/562 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 088,00

-1,00 (-0,09%)

42175

45 886 400

2023-03-24

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
808 657 306 - 666 361 343 2 82,40% 142 295 963 19 769 17,60%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2022-12-12 530 583 0,07% 1285 681 799 155
2023-01-24 2 101 168 0,26% 1285 2 700 000 880
2023-01-26 233 463 0,03% 1285 299 999 955
2023-03-15 841 024 0,10% 1278 1 074 828 672
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 8 925 239 234 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 8 504 121 499 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 421 117 735 100,00
Өр төлбөр 8 081 502 104 400,00
Эзэмшигчийн өмч 843 737 129 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 361 602 779 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 377 297 727 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 486 791 993 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 100 473 571 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ 124,25
Book value equity per share /BVPS/ 1 043,38
Price-earnings ratio 8,76
Price to book 1,04
Price to sales 2,43
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,28
Return on equity /ROE/ 0,12
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-03-24 1035 1099 1030 1088 42175 1085 1099
2023-03-23 1089 1091 1060 1089 23839 1052 1060
2023-03-22 1043 1098 1010 1089 42809 1027 1097
2023-03-21 1095 1100 1006 1087 62997 1051 1094
2023-03-20 1105 1108 1091 1100 19424 1100 1104
2023-03-17 1105 1109 1097 1108 26682 1101 1107
2023-03-16 1105 1119 1100 1109 23781 1105 1115
2023-03-15 1108 1108 1095 1100 19955 1100 1107
2023-03-15 0 1278 1278 0 841024 0 0
2023-03-14 1115 1119 1110 1110 18139 1110 1117
2023-03-13 1120 1137 1110 1111 18195 1111 1119
2023-03-10 1121 1140 1110 1119 14554 1113 1139
2023-03-09 1123 1150 1117 1137 27052 1130 1150
2023-03-07 1130 1130 1123 1126 31794 1125 1130
2023-03-06 1123 1130 1123 1127 9731 1129 1130
2023-03-03 1140 1140 1120 1131 12863 1122 1139
2023-03-02 1143 1145 1140 1141 12298 1141 1143
2023-03-01 1142 1149 1135 1145 7272 1143 1147
2023-02-28 1143 1151 1139 1151 9613 1143 1151
2023-02-27 1150 1151 1140 1145 22200 1141 1151
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй