ХААН БАНК

Сүүлийн арилжаа

ХААН БАНК ( MSE: KHAN/563 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 119,00

-11,00 (-0,97%)

12497

13 984 143

2023-06-06

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 912 198 000 - 1 640 129 450 4 85,77% 272 068 550 29 088 14,23%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 14 952 713 000 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 14 360 888 000 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 591 825 000 000,00
Өр төлбөр 13 437 347 000 000,00
Эзэмшигчийн өмч 1 515 366 000 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 886 281 000 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 223 907 000 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 412 043 000 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 448 772 000 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ N/A
Book value equity per share /BVPS/ N/A
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio N/A
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-06-06 1130 1130 1117 1119 12497 1120 1128
2023-06-05 1131 1149 1100 1130 158228 1120 1140
2023-06-02 1135 1140 1131 1133 15036 1131 1133
2023-05-31 1132 1160 1132 1146 22566 1133 1145
2023-05-30 1130 1175 1130 1160 84654 1140 1169
2023-05-29 1120 1155 1119 1141 86543 1130 1157
2023-05-26 1116 1157 1116 1124 170562 1120 1144
2023-05-25 1118 1120 1115 1118 24935 1116 1119
2023-05-24 1121 1134 1118 1120 59171 1119 1125
2023-05-23 1132 1134 1118 1126 48917 1121 1133
2023-05-22 1107 1134 1107 1127 77018 1130 1132
2023-05-19 1110 1112 1103 1106 73825 1109 1110
2023-05-18 1125 1125 1101 1112 126301 1115 1116
2023-05-17 1150 1155 1120 1136 210128 1123 1132
2023-05-16 1152 1169 1150 1152 206853 1150 1151
2023-05-15 1169 1191 1153 1160 198281 1155 1175
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй