ХААН БАНК

Сүүлийн арилжаа

ХААН БАНК ( MSE: KHAN/563 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 081,00

-3,00 (-0,28%)

30029

32 461 349

2023-12-06

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 912 198 000 - 1 640 129 450 4 85,77% 272 068 550 26 068 14,23%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2023-06-14 1 000 000 0,05% 1150 1 150 000 000
2023-08-03 600 000 0,03% 1150 690 000 000
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 16 020 420 963 294,90
Эргэлтийн хөрөнгө 15 508 799 196 581,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 511 621 766 714,00
Өр төлбөр 14 224 878 141 911,90
Эзэмшигчийн өмч 1 795 542 821 383,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 481 947 924 576,27
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 246 240 463 073,34
Үйл ажиллагааны зардал 361 874 539 218,28
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 272 033 352 840,84
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q2
Earning per share /EPS/ 142,26
Book value equity per share /BVPS/ 938,99
Price-earnings ratio 7,60
Price to book 1,15
Price to sales 4,29
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,56
Return on equity /ROE/ 0,15
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-12-06 1085 1088 1080 1081 30029 1080 1089
2023-12-05 1086 1088 1080 1084 14739 1082 1088
2023-12-04 1083 1088 1076 1078 9850 1080 1084
2023-12-01 1075 1090 1074 1085 22889 1080 1089
2023-11-30 1075 1085 1072 1072 8932 1080 1084
2023-11-29 1081 1089 1070 1086 15776 1072 1088
2023-11-28 1069 1090 1069 1089 35194 1080 1088
2023-11-27 1090 1094 1065 1069 22228 1067 1090
2023-11-24 1086 1094 1084 1086 21628 1086 1094
2023-11-23 1085 1090 1080 1088 33258 1084 1090
2023-11-22 1080 1085 1070 1074 12742 1072 1080
2023-11-21 1060 1082 1059 1066 83498 1067 1080
2023-11-20 1060 1087 1056 1061 22870 1058 1074
2023-11-17 1054 1059 1049 1054 143761 1055 1060
2023-11-16 1045 1054 1045 1053 584713 1048 1054
2023-11-15 1050 1054 1044 1049 17882 1045 1054
2023-11-13 1053 1065 1000 1039 243586 1042 1063
2023-11-10 1060 1065 1052 1055 18536 1053 1065
2023-11-09 1059 1065 1055 1064 254359 1059 1061
2023-11-08 1062 1063 1058 1059 34564 1058 1062
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй