Хас Банк ХК

Сүүлийн арилжаа

Хас Банк ХК ( MSE: XAC/568 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
680,26

3,84 (0,57%)

5561

3 782 926

2024-02-23

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 052 700 000 - 1 000 000 000 1 94,99% 52 700 000 10 757 5,01%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 5 110 379 000 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 5 024 043 000 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 86 336 000 000,00
Өр төлбөр 4 488 333 000 000,00
Эзэмшигчийн өмч 622 046 000 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 252 775 000 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 72 324 000 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 132 118 000 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 142 039 000 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 134,93
Book value equity per share /BVPS/ 590,91
Price-earnings ratio 5,04
Price to book 1,15
Price to sales 2,83
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,56
Return on equity /ROE/ 0,23
Return on assets /ROA/ 0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-02-23 678 684,99 661,01 680,26 5561 661,01 684,99
2024-02-22 684,98 684,98 661 676,42 17017 661,01 677,9
2024-02-21 685 685 660 682,85 6922 660,1 684,99
2024-02-20 665,01 690 665 683,58 32538 665,03 685
2024-02-19 677 679,5 657 663,66 7859 657 665
2024-02-16 686 688 657 677,63 13002 657 685
2024-02-15 687,59 690 656,2 682,4 10109 657,01 690
2024-02-14 696 696 653,01 676,31 8315 695 688,99
2024-02-13 660,01 696,92 651 687,59 23752 696 696,92
2024-02-09 675 710 665 696,92 108550 665 700
2024-02-08 675 680 675 675 19723 670 675
2024-02-07 680 680 679 679,03 7204 661 675
2024-02-06 680 690 650,01 679 5622 650,04 679
2024-02-05 684 689 650 681,74 32162 651 685
2024-02-02 671 690 671 685,08 16051 675 690
2024-02-01 679 680 650,01 680 6181 670 680
2024-01-31 650,02 680 650,02 678,79 5974 671 680
2024-01-30 678 680 650 679,31 1752 650,01 679,99
2024-01-29 681 695 650 686,66 5214 660 680
2024-01-26 677,5 710 651 681,07 40087 651 650
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй