МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК

Сүүлийн арилжаа

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК ( MSE: MLG/569 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
165,91

-3,99 (-2,35%)

320

53 091

2023-12-06

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
395 858 822 - 284 209 583 4 71,80% 111 649 239 1 309 28,20%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 41 838 990 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 39 467 306 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 2 371 684 000,00
Өр төлбөр 16 971 795 000,00
Эзэмшигчийн өмч 24 867 195 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 140 122 679 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 123 260 301 000,00
Бусад орлого 58 883 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 6 243 589 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 9 691 162 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ N/A
Book value equity per share /BVPS/ N/A
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio N/A
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-12-06 162 167 162 165,91 320 162 165
2023-12-05 169,9 169,9 169,9 169,9 253 162 169,9
2023-12-01 169,9 169,9 169,9 169,9 8 160 169,9
2023-11-30 170 170 169 169,98 1261 160 169,9
2023-11-29 170 170 170 170 2 159 170
2023-11-28 167,81 170 160 162 1998 159 170
2023-11-27 170 170 160 160,65 541 159 169,99
2023-11-24 170 170 170 170 70 160 170
2023-11-23 157,01 176 157,01 170 9270 170 176
2023-11-22 170 178 157 175,67 274058 157,01 176
2023-11-21 168 175,9 168 169,31 9634 160 175,89
2023-11-20 161,98 163,99 156,03 163,98 8167 157,01 172,9
2023-11-17 160 160 156 156,03 16739 156,01 161,98
2023-11-16 159,9 159,99 159,9 159,99 3412 157 160
2023-11-15 158 160 157 157 890 157 159,9
2023-11-13 156,99 163 156,99 158,42 1698 156,99 160
2023-11-10 157 157 157 157 222 153 156,99
2023-11-09 151,01 159 150,16 151,01 82818 151,01 159
2023-11-08 160 162,99 150,1 152,33 71370 150,15 162,99
2023-11-07 165 165 157 164,83 50885 158,01 177
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй