Мандал Ирээдүйн Өсөлт

Сүүлийн арилжаа

Мандал Ирээдүйн Өсөлт ( MSE: MFG/997 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
813,24

-20,75 (-2,49%)

11848

9 635 268

2024-07-09

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
0 - 0 0 NaN 0 0 NaN

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ө.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Монсор
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Даваадаш
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Батсүх
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Анхбаяр
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2023-01-09 700 000 1,40% 1050 735 000 000
2023-01-11 250 000 0,50% 1000 250 000 000
2023-01-18 250 000 0,50% 1000 250 000 000
2023-02-07 250 000 0,50% 1050 262 500 000
2024-03-05 212 351 0,42% 1178 250 149 478
2024-04-29 293 712 0,59% 1100 323 083 200
2024-05-22 573 889 1,15% 1030 591 105 670
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 52 965 690 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 52 920 233 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 45 456 600,00
Өр төлбөр 68 355 000,00
Эзэмшигчийн өмч 52 897 335 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 1 287 118 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 253 836 800,00
Бусад орлого 2 083 369 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 378 111 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 893 954 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q2
Earning per share /EPS/ 37,88
Book value equity per share /BVPS/ 1 057,95
Price-earnings ratio 21,47
Price to book 0,77
Price to sales 31,59
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q2
Gross Profit Rate 0,03
Net profit margin 1,47
Return on equity /ROE/ 0,04
Return on assets /ROA/ 0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-07-09 834,99 837,98 811 813,24 11848 819 835,98
2024-07-08 812,31 835 812,02 833,99 2017 813 833,99
2024-07-05 812,02 834,99 812,02 834,99 1430 812,34 834,99
2024-07-04 812,01 812,3 812 812,02 6560 812,03 839,94
2024-07-03 840 843,99 812,3 812,3 35922 812,3 843,98
2024-07-02 812,01 840 811 840 3420 812,03 846,48
2024-07-01 840 846,99 810 823,27 8291 811,02 836
2024-06-27 813 839,99 813 839,6 26032 817,01 840
2024-06-26 841 841 808,01 822,33 2750 813 847,99
2024-06-25 860 870 841 860 4306 841 855
2024-06-24 840 840 803 825,73 18052 841 870
2024-06-21 866 895 840 858,33 8759 842 874,8
2024-06-20 827 938,97 825 860,72 22454 827 938,97
2024-06-19 824,99 825 809 824,47 10729 803 825
2024-06-18 810,01 824,99 800 824,99 4024 809 824,99
2024-06-17 812 814 810 810 3511 810 824,39
2024-06-13 824,38 824,38 824,38 824,38 111 800,1 824,38
2024-06-12 801,2 824,39 799 800,45 3563 800,1 824,38
2024-06-11 800 802 800 800,4 2774 801,01 824,39
2024-06-10 803 824,38 800 815,62 1974 801 824,39
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй