ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН

Сүүлийн арилжаа

ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ( MSE: XOC/999 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
117,47

3,14 (2,75%)

5615

659 594

2022-06-24

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
0 - 0 0 NaN 0 0 NaN
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 10 159 576 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 9 896 687 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 262 888 800,00
Өр төлбөр 531 183 700,00
Эзэмшигчийн өмч 9 628 392 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 293 319 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 298 032 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 4 407 412 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q4
Earning per share /EPS/ 88,15
Book value equity per share /BVPS/ 192,57
Price-earnings ratio 1,33
Price to book 0,61
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin Infinity
Return on equity /ROE/ 0,46
Return on assets /ROA/ 0,43
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-06-24 111 118 110 117,47 5615 115 117,47
2022-06-23 110 115 108 114,33 57479 109,02 115,2
2022-06-22 110 110 105 109,49 29493 107,06 110
2022-06-21 115,01 119 110 112,63 54906 102,01 115
2022-06-20 112,51 120 112,51 119,63 17043 114 119,9
2022-06-17 119 120 115 115,31 31669 112,51 119,96
2022-06-16 121,1 123,99 119,01 119,61 42483 118 125
2022-06-15 123 123 121,1 122,44 13864 121,11 129
2022-06-13 128,99 137 124 128,04 28540 123,3 125
2022-06-10 129,97 138,97 128 128,02 52699 123,2 130
2022-06-09 121,9 129,97 120,5 123 34860 123 129,98
2022-06-08 120 121,9 120 121,79 28363 120,16 121,9
2022-06-07 120,96 121,9 120 121,07 53375 120 121,9
2022-06-06 118 120 115,02 119,73 36962 116 120,96
2022-06-03 115,01 121 115,01 117,08 32713 116,03 120,99
2022-06-02 120 120 117,1 119,9 11338 117,1 119,9
2022-05-31 121,01 121,5 120 121,46 21706 120 121
2022-05-30 121,9 121,9 121,9 121,9 10416 121 121,9
2022-05-27 127 129,9 122,01 128,37 12904 122,07 129
2022-05-26 122,01 127 122,01 126,96 8182 124 127
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй