ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН

Сүүлийн арилжаа

ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ( MSE: XOC/999 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
202,47

2,47 (1,24%)

19579

3 964 160

2021-12-08

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
0 - 0 0 NaN 0 0 NaN
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө
Эргэлтийн хөрөнгө
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Өр төлбөр
Эзэмшигчийн өмч
Орлогын үзүүлэлт
Цэвэр борлуулалт
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
Бусад орлого
Үйл ажиллагааны зардал
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг
Цэвэр ашиг
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа
Earning per share /EPS/
Book value equity per share /BVPS/
Price-earnings ratio
Price to book
Price to sales
Dividend payout ratio
Dividend yield
Ашигт ажиллагааны харьцаа
Gross Profit Rate
Net profit margin
Return on equity /ROE/
Return on assets /ROA/
Хөрвөх чадварын харьцаа
Total asset turnover
Fixed asset turnover
Number of days inventory
Inventory turnover
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-12-08 199 203 199 202,47 19579 199,1 202
2021-12-07 198,38 200 198,01 200 36150 199 202,1
2021-12-06 200 200 199 199,95 21139 198,31 202,1
2021-12-03 200 203 199,99 202,55 9542 199,99 203
2021-12-02 198 200 198 198,4 78764 198 200
2021-12-01 201 202 198 199,83 55611 197,13 200
2021-11-30 204 205 201,01 202,85 23674 201,01 202,01
2021-11-29 201,89 205 201,89 202,94 8560 204 206
2021-11-25 208 208 201,02 201,89 49813 201,03 208
2021-11-24 206 209,99 202 208,16 49673 202,01 208
2021-11-23 203,11 210 203,1 204,02 60562 204 210
2021-11-22 206 212 201,01 210,21 43752 203,03 210
2021-11-19 205 214 201 210,35 29603 210 214
2021-11-18 205 209,99 200 209,99 5255 205 209,99
2021-11-17 210 210 205 205,75 19126 200,02 205
2021-11-16 206,01 210,98 206,01 209,66 2210 210,98 211
2021-11-15 209,99 211 207 209,6 32854 206,01 210
2021-11-12 200 210 196 206,03 109098 209 209,99
2021-11-11 200 200 195,94 199 12080 199 200
2021-11-10 192,01 200 192,01 195,94 40601 194 199
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй