Үндэсний хувьчлалын сан

Сүүлийн арилжаа

Үндэсний хувьчлалын сан ( MSE: XOC/999 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
166,58

0,34 (0,20%)

253360

42 204 709

2021-02-26

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
0 - 0 0 NaN 0 0 NaN
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө
Эргэлтийн хөрөнгө
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Өр төлбөр
Эзэмшигчийн өмч
Орлогын үзүүлэлт
Цэвэр борлуулалт
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
Бусад орлого
Үйл ажиллагааны зардал
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг
Цэвэр ашиг
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа
Earning per share /EPS/
Book value equity per share /BVPS/
Price-earnings ratio
Price to book
Price to sales
Dividend payout ratio
Dividend yield
Ашигт ажиллагааны харьцаа
Gross Profit Rate
Net profit margin
Return on equity /ROE/
Return on assets /ROA/
Хөрвөх чадварын харьцаа
Total asset turnover
Fixed asset turnover
Number of days inventory
Inventory turnover
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-02-26 168 170 155,5 166,58 253360 163 168
2021-02-25 165 170 158 166,24 215634 155,5 168,5
2021-02-24 160 175 160 164,18 296626 159,02 165
2021-02-23 165 171 160 163,85 250675 159,01 168,8
2021-02-22 179,99 185 158,99 165,12 357914 164 169,98
2021-02-19 185 188,19 178 179,87 374368 179,99 180
2021-02-18 159 163,65 159 163,65 38202 163,65 165
2021-02-17 130,01 145,49 130,01 142,31 53855 145 158,99
2021-02-16 115 130 112 126,52 106381 130 115
2021-02-15 111 115 111 113,25 35188 115 116
2021-02-11 108,4 111 107,5 109,84 100716 111 111,19
2021-02-10 108,3 108,4 108 108,02 45671 107,2 108
2021-02-09 108 108,3 107 108,13 10580 108,1 108,3
2021-02-08 106,6 109 106,5 108,4 28465 108 108,4
2021-02-05 109 109 108 109 16132 108,5 109
2021-02-04 108 109,5 106,5 107,83 38401 107 109
2021-02-03 109,5 109,5 108 109,24 24751 109 109,5
2021-02-02 110 110 107 107,85 33982 107 109,5
2021-02-01 110 110 108 108,71 30996 108 110
2021-01-29 110,4 110,4 110 110 22290 109,5 110
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй